Podlaskie Stowarzyszenie Stomatolog�w Akademia Medyczna w Bia�ymstoku
Strona g��wnaAktualno�ciKontakt
 

Aktualno�ci

 

Denty�ci zn�w podaruj� u�miech niepe�nosprawnym dzieciom

Ju� po raz drugi podlascy stomatolodzy postaraj� si� podarowa� u�miech niepe�nosprawnym wychowankom Specjalnego O�rodka Szkolno - Wychowawczego im. W. Kikolskiego w Bia�ymstoku. W ramach przed�wi�tecznej akcji charytatywnej pod has�em "Podaruj u�miech", denty�ci przez kilkana�cie kolejnych dni kwietnia b�d� pomagali dotkni�tym przez los dzieciom. To bodaj�e jedyna taka akcja w kraju. Organizatorem i koordyntorem tego przedsi�wzi�cia jest wsp�pracj�ca na co dzie� z wi�kszo�ci� podlaskich gabinet�w firma Dentomax.����������

- W naszym O�rodku mamy 139 wychowank�w, z niepe�nosprawno�ci� intelektualn� w
r�nym stopniu, kt�rzy realizuj� obowi�zek szkolny na poziomie szko�y podstawowej i
gimnazjum. Ze wzgl�du na to, �e 79 podopiecznych mieszka na terenie plac�wki potrzeby
wynikaj�ce z zabezpieczenia w podstawowe �rodki i artyku�y higieniczne, papiernicze oraz pomoce dydaktyczne s� ogromne - m�wi dyrektor o�rodka Maria Baluk.�������

Pierwsza edycja naszej akcji odby�a si� na kilka dni przed ubieg�orocznymi �wi�tami Bo�ego Narodzenia. Zdaniem pomys�odawcy akcji, Kazimierza Klimczuka, denty�ci wykazali si� wtedy ogromn� hojno�ci� i dowiedli, �e maj� wielkie serca. ��

- Niewiele ponad tydzie� wystarczy�, aby po brzegi wype�ni� kilkana�cie ogromnych karton�w, do kt�rych trafia�o to, o co przede wszystkim prosi�y nas w�adze o�rodka - artyku�y higieniczne, przybory toaletowe, papiernicze, pomoce dydaktyczne, gry, zabawki. Zebrali�my wtedy ��cznie kilkaset opakowa� rozmaitych produkt�w.����

- Poprzeczka zosta�a, z reszt� przez nas samych, powieszona bardzo wysoko, ale jestem przekonany, �e teraz b�dzie jeszcze lepiej i uda nam si� zebra� jeszcze wi�cej, tak potrzebnych tym dzieciom, rzeczy - twierdzi szef Dentomaxu. ��

Zainaugurowana w poniedzia�ek 4 kwietnia zbi�rka potrwa kilkana�cie dni. W tym czasie ka�dy, bo przedsi�wzi�cie ma charakter otwarty, a nie tylko denty�ci, mo�e dostarczy� do miejsca zbi�rki czyli do siedziby firmy na ulicy Nowowarszawskiej 32/2 w Bia�ymstoku, rzeczy b�d�ce na li�cie tych najbardziej potrzebnych w o�rodku.������

Podobnie jak w grudniu ubieg�ego roku, kiedy odby�a si� pierwsza edycja tego przedsi�wzi�cia, tak i teraz, organizator�w wspiera Podlaskie Stowarzyszenie Stomatolog�w.

Jego szef, znany bia�ostocki lekarz, dr n . med. �Romuald Kna� gor�co zach�ca wszystkich Bia�ostoczan - nie tylko swoje kole�anki i koleg�w po fachu, aby wsparli t� wyj�tkow� inicjatyw�. - Jestem absolutnie przekonany o s�uszno�ci tego dzie�a. Ca�ym sercem wspieram organizator�w i bardzo nam wszystkim kibicuj�, bo wierz�, �e uda nam si� podarowa� jeszcze wi�kszy u�miech tym dzieciom - przyznaje.������

Wzorem pierwszej edycji, zbi�rka b�dzie prowadzona tak�e w gabinetach stomatologicznych, kt�re zdecydowa�y si� do akcji w��czy�. List� plac�wek, do kt�rych mo�na dostarcza� dary mo�na znale�� na stronach internetowych organizatora.

Integraln� cz�ci� akcji "Podaruj u�miech" jest te� kiermasz ozd�b �wi�tecznych, w�asnor�cznie wykonanych przez ma�ych artyst�w z o�rodka. Doch�d z kiermaszu oczywi�cie zasili konto specplac�wki. Te wyj�tkowe prace b�dzie mo�na kupi� w trakcie dni otwartych organizatora, kt�re potrwaj� dwa dni - w pi�tek i sobot� (8 i 9 kwietnia). �

W tym roku dodatkowo, na mocy zawartego w lutym porozumienia o wsp�pracy z Dentomaxem, partnerem s� bia�ostoccy studenci z Polskiego Towarzystwa Student�w Stomatologii. �acy zobowiazali si� rozpropagowa� ide� akcji w �rodowisku akademickim - przede wszystkim na wydziale stomatologii, ale nie tylko. �

Jak m�wi prezes organizacji Piotr Grochala, student�w nie trzeba dwa razy namawia� do wspierania takich inicjatyw. - Niepowtarzalno�� przedsi�wzi�cia polega przede wszystkim na tym, �e integruje nasze �rodowiska. Akcji charytatywnych, zw�aszcza przed �wi�tami jest wiele - ale ta jest wyj�tkowa. My za�, jako przyszli stomatolodzy, absolutnie si� z ni� identyfikujemy i czujemy si� jej cz�ci�, dlatego tym bardziej jest nam mi�o, �e mo�emy w taki spos�b pom�c - przyznaje Grochala.���

Fina� akcji zosta� zaplanowany na �rod� 20 kwietnia. Wtedy zgromadzone dary zostan� przekazane podopiecznym o�rodka. "Podaruj u�miech" to pierwsza zorganizowana akcja charytatywna, w kt�r� zaanga�owa�o si� �rodowisko podlaskich stomatolog�w. Szczeg�owe informacje na temat jej przebiegu mo�na znale�� na stronie facebook.com/dentomaxspk lub www.dentomax.pl����������

Ch�tnie udzielimy dodatkowych informacji:

Janusz Mroczkowski�������������������������������������������������������������
koordynator akcji "Podaruj u�miech"�����������������������������������������
Agencja PUBLICUM������������������������� �����������������������
tel. kom. 501 03 58 53��

Kazimierz Klimczuk
prezes Dentomax Sp. Komandytowa
tel. kom. 602 31 59 44�������������������������������������������������

dr n. med. Romuald Kna�����������
prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatolog�w �����������������������������
tel. 85 676 25 52

Maria Baluk����
dyrektor Specjalnego O�rodka Szkolno - Wychowawczego w Bia�ymstoku���������������������������������������������
tel. 85 654 01 63


  [ Strona g��wna | Aktualno�ci | Kontakt ]